නිෂ්පාදන

 • සිවිලිං recessed two function LED shower head

  සිවිලිං recessed two function LED shower head

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-2T-6080F1 නිම කරන්න බුරුසු ස්ථාපනය සිවිලිම අවපාත උඩිස් වැසි මානයන් දිග 24" (මි.මී. 600) පළල 31" (මි.මී. 800) ඝනකම 4" (102මි.මී.) හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හෙඩ් මානය 25x25x0 මි.මී. වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ,...
 • සැඟවුණු LED හතරැස් ෂවර් හිස

  සැඟවුණු LED හතරැස් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-2T-60FLD අවසන් බුරුසු ස්ථාපනය සිවිලිම සවිකර ඇති උඩිස් ස්නාන මානයන් දිග 24" (මි.මී. 600) පළල 24" (මි.මී. 600) ඝනකම 10mm Hanheld shower head මානය 25x25x185mm 25x25x185mm ෂවර් හෙඩ් මානය 25x25x185mm ෂවර් 0 මි.මී. 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ...
 • ස්ථාවර අත් සිවිලිම LED රවුම් ෂවර් හිස සවි කර ඇත

  ස්ථාවර අත් සිවිලිම LED රවුම් ෂවර් හිස සවි කර ඇත

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-2T-Z30YJD අවසන් ඔප දැමූ ස්ථාපන සිවිලිම සවිකර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් විෂ්කම්භය 12” (මි.මී. 300) ඝණකම 8mm ෂවර් අත් දිග 250mm Hanheld shower head මානය Φ27x185mm අතේ ගෙන යා හැකි වානේ මික්ස් 3 0 සිල් රහිත මැටේන් 40 මි.මී. වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ...
 • ක්‍රියාකාරී හතරක් සහිත LED ෂවර් හෙඩ් සිවිලිම

  ක්‍රියාකාරී හතරක් සහිත LED ෂවර් හෙඩ් සිවිලිම

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-4T-6080 අවසන් කරන්න බුරුසු හෝ ඔප දැමූ ස්ථාපන සිවිලිම අවපාත උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 24" (මි.මී. 600) පළල 31" (මි.මී. 800) ඝනකම 4" (මි.මී. 102) හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හෙඩ් මානය 25x25 මි.මී. 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 පැල්ලම් ...
 • ෂවර් හස්තය සහිත LED රවුම් ෂවර් හිස

  ෂවර් හස්තය සහිත LED රවුම් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-2T-H30YJD ඔප දැමූ ස්ථාපන බිත්තිය සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් විෂ්කම්භය 12” (මි.මී. 300) ඝණකම 8mm Hanheld shower head මානය Φ27x185mm අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් දිග 1500mm සිල් රහිත වානේ 30 මි.මී. ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් රඳවනය 304 මල නොබැඳෙන st...
 • සිවිලිම සවිකර ඇති LED සෘජුකෝණාස්රාකාර ෂවර් හිස

  සිවිලිම සවිකර ඇති LED සෘජුකෝණාස්රාකාර ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-3T-50100FLD අවසන් බුරුසු ස්ථාපනය සිවිලිම සවිකර ඇති උඩිස් ස්නාන මානයන් දිග 40" (මි.මී. 1000) පළල 20" (මි.මී. 500) ඝනකම 10mm Hanheld shower head මානය 25x25x185mm මිශ‍්‍රණ ශීර්ෂය මානය 25x25x185mm මිශ‍්‍ර 0 මිමික්‍ෂර් 0 මි.මී. 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, රබර් හ...
 • ක්‍රියාකාරී හතරක මීදුම හතරැස් ෂවර් හෙඩ් සවිකර ඇති සිවිලිම

  ක්‍රියාකාරී හතරක මීදුම හතරැස් ෂවර් හෙඩ් සවිකර ඇති සිවිලිම

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-4T-60FJ3 අවසන් ඔප දැමූ ස්ථාපන සිවිලිම සවිකර ඇති උඩිස් ස්නාන මානයන් දිග 24” (මි.මී. 600) පළල 24” (මි.මී. 600) ඝණකම 10mm Hanheld shower head මානය 25x25x185mm මානය 25x25x185mm මානය 4 මි.මී. සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 30...
 • කාර්යයන් තුනක් ෂවර් හිස

  කාර්යයන් තුනක් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-3T-RQ01 ඔප දැමූ ස්ථාපනය අවසන් කරන්න බිත්තිය සවිකර ඇති උඩිස් ස්නාන මානයන් දිග 560mm පළල 230mm ඝනකම 30mm Hanheld shower head මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් දිග 1500mm ෂවර් හිස් 4, 1500 මි.මී. 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් රඳවනය 304 මල නොබැඳෙන ...
 • ක්‍රියාකාරී තුනකින් යුත් LED ෂවර් හෙඩ්

  ක්‍රියාකාරී තුනකින් යුත් LED ෂවර් හෙඩ්

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-3T-5080 ඔප දැමූ ස්ථාපනය අවසන් කරන්න සිවිලිං අවපාත උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 31" (මි.මී. 800) පළල 20" (මි.මී. 500) ඝනකම 4" (මි.මී. 102) හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හෙඩ් මානය 25x25x185 මි.මී. වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ ...
 • ඔප දැමූ ෂවර් පැනලය හතර ක්‍රියාකාරී බිත්තිය සවි කර ඇත

  ඔප දැමූ ෂවර් පැනලය හතර ක්‍රියාකාරී බිත්තිය සවි කර ඇත

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-LJ06 නිම කරන්න ඔප දැමූ/බුරුසු ස්ථාපන බිත්ති සවිකර ඇති ෂවර් පැනල් මානයන් උස 1410mm පළල 200mm ගැඹුර 410mm Hanheld shower මානය 230x60mm ෂවර් හෝස් දිග 1500mm වැහි පැකට් පැකට් පැකට් පැකට් 1 මි.මී. , faucetl, අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් ද්‍රව්‍ය ෂවර් පැනලය 304 මල නොබැඳෙන වානේ මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ ෂවර් හෝස් 304 මලපහ...
 • උෂ්ණත්වය සංදර්ශකය සහිත සෘජු කෝණය මල නොබැඳෙන වානේ හතරේ ශ්‍රිතයේ ඔප දැමූ ෂවර් පැනලය

  උෂ්ණත්වය සංදර්ශකය සහිත සෘජු කෝණය මල නොබැඳෙන වානේ හතරේ ශ්‍රිතයේ ඔප දැමූ ෂවර් පැනලය

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-LJ04 නිම කරන්න ඔප දැමූ/බුරුසු ස්ථාපන බිත්ති සවිකර ඇති ෂවර් පැනල් මානයන් උස 1350mm පළල 200mm ගැඹුර 600mm Hanheld shower මානය 230x60mm ෂවර් හෝස් දිග 1500mm වැස්සේ පැකට් කිරීම සහ ෆෝල් හෙඩ් පැකට් කිරීමේ කාලසීමාව 1 මි.මී. පැති ජෙට්, අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් ද්‍රව්‍ය ෂවර් පැනලය 304 මල නොබැඳෙන වානේ මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හෙඩ් අ...
 • ගෝල්ඩන් ක්‍රෝම් ෂවර් පැනලය බහු කාර්යය

  ගෝල්ඩන් ක්‍රෝම් ෂවර් පැනලය බහු කාර්යය

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-LJ08 අවසන් කරන්න ගෝල්ඩන් ක්‍රෝම් ස්ථාපන බිත්ති සවිකර ඇති ෂවර් පැනල් මානයන් උස 1410mm පළල 200mm ගැඹුර 410mm Hanheld shower මානය 230x60mm ෂවර් හෝස් දිග 1500mm දිග ​​1500mm පැකට් පැකේජය, පෙණ සහ කාර්ටන් පැකට් පැකේජය දින 1, ෆෝම් සහ කාර්ටන් බෑගයට උඩින් පැකට් කිරීමේ කාලය කරාමය, අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් ද්‍රව්‍ය ෂවර් පැනලය 304 මල නොබැඳෙන වානේ මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන...