ෂවර් හිස්

 • මල නොබැඳෙන වානේ සුපිරි සිහින් හතරැස් ෂවර් හිස

  මල නොබැඳෙන වානේ සුපිරි සිහින් හතරැස් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-300FJB/CP-300FLB අවසන් ඔප දැමූ/බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 උපාංග තොරතුරු ෂවර් අත් අඩංගු නොවේ මික්සර් ඇතුළත් නොවේ (Grossx 02 මානයන් ශුද්ධ බර 02) /8-අඟල් 0.70 0.80 250x250x2mm/10-අඟල් 1.00 1.30 300x300x2mm/12-අඟල් 1.50 1.80 400x400x2mm/16-inch 2.70 om-made...
 • මල නොබැඳෙන වානේවල අතිශය තුනී රවුම් සිහින් ෂවර් හිස

  මල නොබැඳෙන වානේවල අතිශය තුනී රවුම් සිහින් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-300YJB/CP-300YLB නිමි ඔප දැමූ/බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 ෂෝසර් මික්‍ෂක උපාංග ඇතුළත් නොවේ මානය ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) Φ200x2mm/8-අඟල් 0.60 0.80 Φ250x2mm/10-අඟල් 0.90 1.30 Φ300x2mm/12-අඟල් 1.40 1...
 • රවුම් ෂවර් හෙඩ් LED ඇතුළත් හෝ බැහැර

  රවුම් ෂවර් හෙඩ් LED ඇතුළත් හෝ බැහැර

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-300YJ/CP-300YL නිමි ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධකය G1/2 ඇසුරුම් කිරීම PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය ආම්පන්න බෙදාහැරීමේ කාලය දින 10 ඇතුළත් NO Mixer ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) Φ200x8mm/8-අඟල් 0.90 1.10 Φ300x8mm/12-අඟල් 2.00 2....
 • හතරැස් ෂවර් හිස LED ඇතුළත් හෝ බැහැර

  හතරැස් ෂවර් හිස LED ඇතුළත් හෝ බැහැර

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-300FJY/CP-300FLY අවසන් ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධකය G1/2 ඇසුරුම් කිරීම PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය බෙදාහැරීමේ දින 10 තොරතුරු බෙදා හැරීමේ කාලය ඇතුළත් NO Mixer ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 200x200x2mm/8-අඟල් 1.10 1.30 250x250x2mm/10-අඟල්...
 • හතරැස් ෂවර් හිස බිත්තිය සවි කර හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

  හතරැස් ෂවර් හිස බිත්තිය සවි කර හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-300FJ/CP-300FL නිමාව ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධකය G1/2 ඇසුරුම් කිරීම PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය ආම්පන්න බෙදාහැරීමේ කාලය දින 10 ඇතුළත් NO Mixer ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 200x200x10mm/8-අඟල් 1.10 1.30 250x250x7.5mm/10-inc...
 • විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ෂවර් හිස බිත්තිය හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

  විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ෂවර් හිස බිත්තිය හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-250*350FJ/CP-250*350FL නිමි ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ස්ථාපන බිත්තිය/සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාව G1/2 ඇසුරුම් PE සහ පෙට්ටි 10 බෑගය බෙදා හැරීමේ කාලය උපාංග තොරතුරු ෂවර් අත ඇතුළත් වේ NO මික්සර් ඇතුළත් නැත මානය ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 250x350x7.5mm 2.20 3.00 300x500x7.5mm 3.30...
 • විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ෂවර් හෙඩ් LED ආලෝකය ඇතුළත් හෝ බැහැර කරන්න

  විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ෂවර් හෙඩ් LED ආලෝකය ඇතුළත් හෝ බැහැර කරන්න

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-400*800FJ/CP-400*800FL නිමාව ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ස්ථාපන සිවිලින් සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධය G1/2 ඇසුරුම් කිරීම PE දින 10 ෆෝම් සහ කාර්ටෝන් බෑගය, ෆෝම් සහ කාර්ටෝන බෙදා හැරීමේ කාලය. ෂවර් අත ඇතුළත් වේ ඔව් මික්සර් ඇතුළත් වේ මානය නැත ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 300x600x8mm 5.00 5.60 400x800x8mm 8.00 9.00 ...
 • සැඟවුනු සිවිලිම සවිකර ඇති හතරැස් ෂවර් හිස

  සැඟවුනු සිවිලිම සවිකර ඇති හතරැස් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-500FJ/CP-500FL නිමාව ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ඇතුළත්/බැහැර ස්ථාපන සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතා G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය බෙදා හැරීමේ ප්‍රවේශ කාලය ES ප්‍රවේශ කාලය ES බෙදාහැරීමේ තොරතුරු ඇතුළත් වේ. මික්සර් ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 500x500x10mm 7.20 8.50 600x600x8mm 8.50 10.00 ...
 • සුපිරි සිහින් ෂවර් හිස සඟවා සවි කර ඇත

  සුපිරි සිහින් ෂවර් හිස සඟවා සවි කර ඇත

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-RQJ02/CP-RQL02 නිමි ඔප දැමූ/බුරුසු ස්ථාපන බිත්තියට සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 අමතර උපාංග මික්සර් තොරතුරු ෂවර් අත් අඩංගු නොවේ. බර (kgs) දළ බර (kgs) 220x550x2mm 3.20 4.50 මෙම වැසි සංදර්ශනය සඳහා අභිරුචියෙන් සාදන ලද serive ලබා ගත හැක...
 • මල නොබැඳෙන වානේවල අතිශය තුනී ෂවර් හිස

  මල නොබැඳෙන වානේවල අතිශය තුනී ෂවර් හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-RQJ03/CP-RQL03 නිමි ඔප දැමූ/බුරුසු ස්ථාපන බිත්තියට සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 අමතර උපාංග මික්සර් තොරතුරු ෂවර් අත් අඩංගු නොවේ. බර (kgs) දළ බර (kgs) 220x550x2mm 3.20 4.50 මෙම වැසි වැස්ස සඳහා අභිරුචි-සාදන ලද serive තිබේ...
 • දියඇලි වැසි වැස්ස සහ වැසි වැහි හිස

  දියඇලි වැසි වැස්ස සහ වැසි වැහි හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-400FJ2P/CP-400FL2P අවසන් ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ඇතුළත්/බැහැර ස්ථාපන සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, ෆෝම් සහ පෙට්ටි බෙදාහැරීමේ කාලය NO 10 බෙදාහැරීමේ කාලය මික්සර් ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 400x400x8mm 4.30 5.00 500x500x10mm 8.50 9.80 ...
 • මීදුම වැස්ස සහ වැහි වැස්ස හිස

  මීදුම වැස්ස සහ වැහි වැස්ස හිස

  පිරිවිතර මාදිලි අංකය CP-400FJ2W/CP-400FL2W අවසන් ඔප දැමූ/බ්‍රෂ් කරන ලද LED ආලෝකය ඇතුළත්/බැහැර ස්ථාපන සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටිය බෙදාහැරීමේ දින 10 තොරතුරු බෙදා හැරීමේ කාලය මික්සර් ඇතුළත් NO Dimension ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 400x400x8mm 4.30 5.00 500x500x10mm 8.50 9.80 ...
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2